0593-540731

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJKE REGELS

Als je met veel mensen gebruik maakt van een ruimte, dan maak je duidelijke afspraken met elkaar.Als iedereen zich dan aan die afspraken blijft houden dan voelen we ons daar allen prettig bij.
Lees het reglement daarom goed door en volg de onderstaande punten op.

Organisatie

 1. Men dient zich schriftelijk/digitaal aan te melden als nieuw lid met de daarvoor bestemde inschrijfformulieren.
 2. Het opzeggen geschiedt schriftelijk of via e-mail (). Tot aan de datum waarop de opzegging van kracht is, is men verplicht de contributie te voldoen.
 3. De opzegtermijn is 1 maand
 4. De judovereniging kan op ieder moment de lestijden wijzigen, hetzij eenmalig, hetzij structureel, zonder dat hier door de leden rechten aan kunnen worden ontleend.
 5. In geval van langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte (> 6 weken) kan men een aanvraag indienen de contributie tijdelijk stop te zetten. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en met opgaaf van redenen te worden aangeboden aan het bestuur.
 6. De leden of de ouders van de leden krijgen eenmaal per jaar inzage in de bestuurlijke stukken. Dit geschiedt tijdens de jaarvergadering waar eenieder wordt geacht aanwezig te zijn.
 7. Judo leden van 6 jaar en ouder die aan toernooien wensen mee te doen moeten lid zijn van de JBN. (m.u.v. dorpentoernooien)
 8. Opgeven van een toernooi geschiedt door middel van opgave via de website en het betalen van de verschuldigde bijdrage. Pas na ontvangst van de bijdrage zal opgave definitief zijn.

Tijdens training en/of wedstrijden

 1. Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter. De vereniging is niet aansprakelijk in geval van diefstal of verlies.
 2. Het is uitsluitend direct voor of na de training toegestaan je in de juiste kleedkamer te bevinden.
 3. Het is niet toegestaan met zwarte zolen op de gymvloer te lopen.
 4. Eenieder dient de ter beschikking gestelde ruimten netjes achter te laten.
 5. Bezoekers die zich in de zaal bevinden dienen plaats te nemen op de banken en geen lawaai te maken. Dit geldt ook voor de judoka’s die nog geen les krijgen.
 6. Judoka’s die zich tijdens de les niet behoorlijk gedragen kunnen door de trainer tijdelijk worden geschorst door hen aan de kant op de bank te zetten. Bovendien kunnen leerlingen voor 1 of meerdere lessen worden geschorst bij aanhoudend wangedrag.

Persoonlijke verzorging

 1. Het is tijdens de les niet toegestaan sieraden waaronder oorbellen/piercings te dragen.
 2. Meisjes dragen onder hun judopak een wit T-shirt
 3. Het is verplicht om lang haar vast te dragen, geen metaal in het haarelastiek
 4. Let op dat er met schone handen, voeten en judopakken wordt getraind. De nagels zijn kortgeknipt. Hygiëne is voor ons allen erg belangrijk.